Ffp vedtægter 2016

   

                                     

Vedtægter: Foreningen for førtidspensionister§1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er

Foreningen for førtidspensionister på Bornholm for kortet ffp-b.

Stk. 2. Foreningen har adresse Sagavej 2 i Rønne

§2. Foreningens formål.

Stk.1. Synliggør foreningens tilstedeværelse i offentligheden.

Stk. 2. Hjælpe og støtte foreningens medlemmer, bl.a. med råd og vejledning.

Stk. 3 Telefonrådgivning.

Stk. 4 At etablere et socialt netværk for medlemmerne.§3. Medlemskreds.

Stk. 1. medlemmer optages enhver førtidspensionist, langtidssyge, fleksjobbere, folkepensionister

Og pårørende. Samt virksomheder, organisationer o g andre interesserede.

Stk. 2. Foreningen består af medlemmer fra 18 år

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt,

Når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Kontingentet opkræves

Forud for foreningens regnskabsår. Det opkræves for et år ad gangen og skal være indbetalt

senest ved generalforsamlingen, der vedrører det foregående år.§4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal og

indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved brev, e-mail til medlemmerne.

Stk. 3. På generalforsamlingen har foreningens medlemmer stemmeret og taleret.

medlem forhindret i at møde til generalforsamlingen, kan fuldmagt gives til et andet

medlem. Dog kan hvert medlem højst benytte én fuldmagt.

Stk. 4. Det tilstræbes ikke, at et familiemedlem bliver valgt som bestyrelsesmedlem,

med undtagelse af der ikke er opstillet det nødvendige antal til bestyrelsen på den ordinære

generalforsamling, eller en eventuel ekstra ordinær generalforsamling.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde

følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Formandens beretning.

5. Regnskab

a. Kassererens aflæggelse af regnskab.

b. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.

6. Fremlæggelse af budget.

a. Godkendelse af budget.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af Formand (hvert lige år), Kasserer (hvert ulige år).

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af mindst 2 suppleanter vælges hvert år.

11. Valg af billags kontrollant 2.år (hvert lige år) billags kontrollant suppleant 1.år

13. Eventuelt.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen

i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingens mødetidspunkt.

Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dirigenten alene og suverænt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal

(en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg,

hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne

personvalg anvendes, reglen om simpelt flertal.Stk. 10. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,

de vedtages på, undtaget kontingentforhøjelser, som først træder i kraft ved kontingentopkrævning

inden næste, ordinære generalforsamling.

Stk. 11. Lov og vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte. På begæring

evt. firetages ved skriftlig afstemning.

§5. Bestyrelse.

Stk. 1. Der sammensættes en bestyrelse på mindst 5 personer til, at varetage foreningens

Daglige ledelse. Bestyrelsen skal bestå af medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen.

Stk. 2. På lige årstal vælges formand, to bestyrelsesmedlemmer og mindst to bestyrelses

suppleanter,billags kontrollanten Billags kontrollant suppleant

Stk. 3. På ulige årstal vælges kasserer og bestyrelsesmedlem(mer) og to bestyrelses

suppleanter, billags kontrollant en Billags kontrollant suppleant . Alle valg er for to år, genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges For et år ad gangen.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med hhv. næstformand og sekretær på det første

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 5. Med undtagelse i § 8 og § 13 er generalforsamlingen beslutningsdygtig ved almindelig

Stemmeflertal i alle afstemninger.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes i den udstrækning, det måtte anses for påkrævet

dog mindst hver 2. Måned. Formanden drager omsorg for at indkalde til møderne og tegner i

Øvrigt, foreningen udadtil mellem disse.

Stk. 7. Efter udtrædelse af bestyrelsen kan der ikke stilles krav til foreningen om udbetaling af

penge eller andet, med tilbagevirkende kraft, uden skriftlig dokumentation på tilgodehavende.§6. Ekstraordinær generalforsamlingen.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

Og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning

om det, over for formanden. I sådanne tilfælde er bestyrelsen pligtig til senest 8 dage efter, at

indkalde til Den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling, skal afholdes

senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.Stk. 3. Medlemmerne indkaldes pr. post, eller mail eller ved indrykning af annoncer i

den lokale Dagspresse med angivelse af dagsorden.§7. Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består

af kassereren og minimum 1 bestyrelsesmedlem, samt minimum 2 suppleanter. Bestyrelsen

vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, suppleanterne vælges af

generalforsamlingen for en 1 årlig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og

Generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde,

hvor bestyrelsen af og blandt sine bestyrelsesmedlemmer vælger næstformand og alle tillidsposter,

der gælder frem, til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte

underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, med et bestyrelsesmedlem

som, leder i de enkelte underudvalg.

Stk. 5. Ved nedsættelse af udvalg nedfældes et regelsæt af bestyrelsen, som vedtages

Ved simpelt flertal.

Stk. 6. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt,

eller mindst tre medlemmer, af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kend-

skab.

§8. Hjemsted.

Stk.1. Foreningen har hjemsted på Sagavej 2 i Rønne§9. Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Midlerne til fremme af foreningens formål, søges fremskaffet ved, at medlemmerne

indbetaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent eller indbetaler frivillige bidrag og

anden økonomisk støtte hidrørende fra fonde, legater, gaver m.v.

Stk. 2. Kassereren oppebærer foreningens indtægter og udbetaler de indkomne regningskrav

. Kassereren fremlægger revideret regnskab på den årlige generalforsamling.

Stk. 3. På forlangende skal kassereren til enhver tid kunne fremlægge såvel kassebog som

Kassebeholdningen for bestyrelsen.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 6. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 7. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte Billags kontrollanter§10. Beslutninger.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt minimum halvdelen af bestyrelsen er til stede

, enten personligt eller repræsenteret ved suppleanter.

Stk. 2. Alle hverv i bestyrelsen er ulønnet.

§11. Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

Bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Nyvalgt bestyrelse kan ikke drages til ansvar for tidligere bestyrelses handlinger.

§12. Opløsning.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde Lignende forening med

Samme formål.

§13. Datering.

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. januar 2016


                                      


                                     


                                                                                                              

                                                                         

                                                                           

                                                                         

                                     

                                                                           

                                                                         

                                                                         


                                     

                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         
                                                                         

                                      
                                                                           


                                                                         

                                                                    

                                                                         

                                                                           

                                                                          


                                                            

                                                                                                                                                                 

                                       


 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.10 | 07:53

Hejsa vores forening har ikke dans men stolemotion hver mandag kl. 10.30 men der er dans samme dag og tid i pinsekirken på Sagavej.

formand Anja Keil jensen

...
09.10 | 19:41

er der ikke dans i sagahuset mere

...
05.02 | 12:59

Hej Lene kontingentet dækker vores husleje på egne lokaler og sagahuset, hvor vi holder arrangementerne. Samt drift, arrangementerne løber ikke rundt alene. :)

...
05.02 | 10:17

Før jeg melder mig ind, vil jeg gerne vide hvad kontigentet dækker?
Jeg ser at arrengementerne betales ved siden af.
Venlig hilsen
Gammel Fleksjobber.

...
Du kan lide denne side