17. februar 2022

generalforsamling 2022 17. februar 2022

 

Ordinær generalforsamling for foreningen for førtidspensionister på Bornholm.

Sagahuset sagavej 2, 2700 Rønne. Torsdag d. 17 februar kl. 15.00 i den store sal.

Tilmelding til kaffe og kage senest 8 dage før til undertegnede.

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Formandens beretning.

5. Regnskab

a. Kassererens aflæggelse af regnskab.

b. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.

6. Fremlæggelse af budget.

a. Godkendelse af budget.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af Formand (hvert lige år) modtager genvalg.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer; Lene Keil; genopstiller ikke ; Inge Thyge genopstiller ikke; Arne Hansen genopstiller ikke.

10. Valg af mindst 2 suppleanter vælges hvert år.

11. Valg af bilags kontrollant 2.år (hvert lige år) bilags kontrollant suppleant 1.år

13. Eventuelt.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen

i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingens mødetidspunkt.

Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dirigenten alene og suverænt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal

(en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg,

hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved

sådanne

personvalg anvendes, reglen om simpelt flertal.

Stk. 10. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,

de vedtages på, undtaget kontingentforhøjelser, som først træder i kraft ved kontingentopkrævning

inden næste, ordinære generalforsamling.

Stk. 11. Lov og vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte. På begæring

evt. foretages ved skriftlig afstemning.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal og

indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved brev, e-mail til medlemmerne.

Stk. 3. På generalforsamlingen har foreningens medlemmer stemmeret og taleret.

medlem forhindret i at møde til generalforsamlingen, kan fuldmagt gives til et andet

medlem. Dog kan hvert medlem højst benytte én fuldmagt.

Med venlig hilsen

Carl-Erik Nielsen, formand

Tlf.; 21723006

foertid@gmail.com

 

 

Nyeste kommentarer

02.06 | 18:38

Kære Førtidspensionister.
I var oppe i Multihuset i Østerlars og gav udtryk for at i gerne ville benytte jer af huset. Har i spørgsmål så skriv endelig

05.02 | 11:59

Hej Lene kontingentet dækker vores husleje på egne lokaler og sagahuset, hvor vi holder arrangementerne. Samt drift, arrangementerne løber ikke rundt alene. :)

05.02 | 09:17

Før jeg melder mig ind, vil jeg gerne vide hvad kontigentet dækker?
Jeg ser at arrengementerne betales ved siden af.
Venlig hilsen
Gammel Fleksjobber.

04.08 | 09:42

kom og deltag , se om det er noget for dig. Vær med til at komme med forslag til nye arrangementer på kalenderen. Formand Anja Keil